Γενικά

Η ιστοσελίδα cardflix.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης με πληρωμή της κάρτας cardflix και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία EURODIGITAL M.I.K.E. με έδρα στη Αθήνα, οδός Ερμού 7, ΤΚ 10563 Α.Φ.Μ. 801342651 Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 154764903000(στο εξής χάριν συντομίας εταιρία).

Γενικοί Όροι

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιστοσελίδας cardflix.gr προς όλους εσάς τους χρήστες και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τη σχετική πώληση και παροχή υπηρεσιών. Αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο να παρέχει πληροφορίες ως προς τους τομείς δραστηριότητας, την κάρτα cardflix. Επίσης, λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά με πληρωμή της κάρτας cardflix σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν συνιστούν συμβουλές ούτε προτροπή ή παρότρυνση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας για επιχείρηση ή μη ενεργειών ή λήψη αποφάσεων.

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. και όσων δικαιωμάτων σχετίζονται με τα πωλούμενα προϊόντα) ανήκουν στη εταιρία ή η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, δεν φέρει όμως καμία σχετική ευθύνη. Όμοια προσπάθεια καταβάλλει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, χωρίς όμως να φέρει σχετική ευθύνη. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λ.π.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι – διαχειριστές των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

Ο επισκέπτης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρία ή/και τρίτα πρόσωπα.

Η εταιρία σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης – πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί. Ειδικότερα, η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη είτε ως επισκέπτης είτε ανοίγοντας λογαριασμό ως μέλος, δηλώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που θα ζητηθούν (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).

Ο χρήστης υποχρεούται όπως υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει την κάρτα cardflix για ίδια χρήση ή προκειμένου να την προσφέρει ως δώρο σε τρίτο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση συμπληρώνει στη σχετική φόρμα με δική του ευθύνη τα στοιχεία του τρίτου προσώπου. Ο χρήστης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει. Κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση του χρήστη – πελάτη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο πελάτης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει κάρτα cardflix στην οποία θα αποτυπώνονται στοιχεία επιλογής του, όπως λογότυπο, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα κλπ, ο χρήστης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με συγκεκριμένη φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει. Η φόρμα περιλαμβάνει πεδία (όπως μέγεθος, χρώμα, θέση λογοτύπου κλπ) τα οποία συμπληρώνονται με ευθύνη του χρήστη. Στη συνέχεια και αφού η εταιρία λάβει την συμπληρωμένη φόρμα, αποστέλλεται με email στον χρήστη μακέτα της κάρτας cardflix σε ψηφιακή μορφή. Ο χρήστης οφείλει να επιβεβαιώσει την μακέτα εντός 5 ημερών.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων, γραμμάτων κλπ μεταξύ του ψηφιακού δείγματος και της εκτυπωμένης κάρτας cardflix που θα παραλάβει, μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων, τόνων, μεγέθους κλπ, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος αλλά και τον εκάστοτε χρήστη.

Ειδικότερα ως προς την κάρτα cardflix:

Σημειώνεται ότι η κάρτα cardflix έχει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) όπου περιέχει έναν τυχαίο μοναδικό κωδικό, ο οποίος μετά την ενεργοποίηση της κάρτας αντιστοιχεί στο προφίλ του χρήστη μέσω του cardflix.gr

Η διαχείριση της κάρτας cardflix γίνεται από την ιστοσελίδα cardflix .gr μετά την παραλαβή της κάρτας και με τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή) δηλώνοντας όνομα, email και κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης επιλέγεται και τοποθετείται από τον χρήστη για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και να διαχειρίζεται την κάρτα cardflix. Προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή του ανήκει στον ίδιο.

Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για τον τρόπο και λόγο διαχείρισης της κάρτας, cardflix καθώς και του περιεχόμενου που κάθε φορά εντάσσει.

Επιστροφές

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων ισόποσης αξίας, εφόσον αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί – ενεργοποιηθεί ή μεταποιηθεί – παραμετροποιηθεί (σχεδιασθεί), εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία και ενημερώνοντας αυτήν για τα νέα προϊόντα που επιθυμεί, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία του προϊόντος, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, επιστρέφοντας με δικά του έξοδα το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο.

Τρόποι πληρωμής

Για τις online αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. Μέσω χρέωσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας μέσω του τραπεζικού συστήματος της Viva Payments. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω των εξής καρτών: Visa, MasterCard, Maestro
  2. Μέσω τραπεζικής μεταφοράς στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
    • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
    • IBAN: GR2801101040000010400766944

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και τραπεζικών εξόδων, εντός 2 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και να μας ενημερώσετε γραπτώς στο orders@cardflix.gr Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Ποσό κατάθεσης
  3. Αριθμός παραγγελίας

Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε άμεσα την πληρωμή σας και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας.

Τρόποι αποστολής

Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσω των εταιριών ταχυμεταφορών (courier) που συνεργαζόμαστε. Η εταιρία ταχυμεταφορών παραδίδει στη διεύθυνση που εσείς δηλώνετε (οικία, εργασία κλπ), με εξαίρεση περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών όπου θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφορών.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.

Διαθεσιμότητα

Τα προϊόντα cardflix είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάση αποθεμάτων.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση διεκπεραιώνεται κατόπιν συνεννόησης ή όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος και δίνεται προτεραιότητα κατόπιν της ημερομηνίας παραγγελίας.

Περιορισμός & Ανάληψη ευθυνών

Η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ειδικών συνθηκών.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του.

Σε περιπτώσεις αλλαγών και επιστροφών, η εταιρία ανταποκρίνεται εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο και το λόγο χρήσης και διαχείρισης της κάρτας cardflix, καθώς και του περιεχομένου που επιλέγει ο κάθε χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση, παράνομης ή αντίθετης στα χρηστά ήθη, χρήσης και διαχείρισης της κάρτας cardflix, η εταιρία δικαιούται να παύσει άμεσα στην πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη και επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη που προκαλείται από κυβερνοεπιθέσεις, αθέμιτη πρόσβαση ή παρεμβολή σε πληροφοριακά δεδομένα, αθέμιτη παρεμβολή σε δεδομένα ή υποκλοπή δεδομένων ή άλλες παρόμοιες αθέμιτες παραβιάσεις και πράξεις που διενεργούνται από τρίτα πρόσωπα που δεν συνδέονται με την εταιρία.

Πολιτική τιμών

Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. και δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Εγγύηση

Η εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν, ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του.

Εφαρμοστέο δίκαιο-δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα, 12/12/2022